Home « Nikah Sunnat Kay Mutabiq Karain / Talaq Aur Eddatt « Eddatt ki sharaee Haisyat

Eddatt ki sharaee Haisyat
S.No Date Title / Name Speaker Listen/Download
1 2 Sep, 2016 Talaq Iddath Aur Rujo Ke Masael -Part 1 Sahibzada Doctor Qari Abdul Basit Click Here
2 2 Sep, 2016 Talaq Iddath Aur Rujo Ke Masael -Part 2 Sahibzada Doctor Qari Abdul Basit Click Here